STRONA GŁÓWNA STATUT ZNP ZARZĄD O K R SEKCJA PAiO SEKCJA EiR OUPiS FOTO DRUKI

USTAWA o związkach zawodowych

PRAWO OŚWIATOWE

USTAWA Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

USTAWA Karta Nauczyciela

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach emerytalnych

USTAWA - KODEKS PRACY

USTAWA o pracownikach samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

USTAWA o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

USTAWA o Społecznej Inspekcji Pracy


ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli...

ROZPORZĄDZENIE z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.


UCHWAŁA Nr XLII/489/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania...


UCHWAŁA ZARZADU GŁÓWNEGO ZNP z dnia 27.03.2007 r.
w sprawie systemu preferencji dla członków ZNP

Powrót do strony głównej